Voorwaarden

 

eerdere exposities

huidige exposities

komende exposities

Voor een expositie

Elke vijf of zes weken is er een andere expositie en ondergaat het huis een kleine metamorfose. Het is mooi dat er zoveel creatieve mensen zijn die met hun werk steeds weer de wanden weten te vullen. De gasten die het huis heel trouw bezoeken, stellen de wisselingen zeker op prijs want zo hebben ze weer eens een gespreksonderwerp. De expositiecommissie bestaat uit 3 leden en er zijn 3 personen beschikbaar voor de achtervang.

De exposant mag gratis in het aanloophuis exposeren. Wel wordt een vergoeding van € 50,- voor de kosten in rekening gebracht bij een opening. Indien er werk verkocht wordt, komt 10% van de verkoopprijs ten goede van het aanloophuis.

 

Voorwaarden exposities
Artikel 1
Stichting Aandachtscentrum Vlaardingen, hierna te noemen ‘het Aanloophuis’, is bedoeld voor wie zomaar even binnen wil vallen, een kopje koffie of thee wil drinken, de krant wil lezen; wie even wil bijpraten, een luisterend mens zoekt die open staat voor problemen, zorgen, verdriet.
Voor wie informatie wil over relaties, incest, verslaving, werkloosheid, ziekte, etc. Voor iedereen dus eigenlijk.
Het Aanloophuis is een initiatief van de werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ van de Raad van Kerken en is tot stand gekomen met hulp van verschillende Vlaardingse kerken en is aangepast voor mensen met lichamelijke handicap. Er zijn geen beroepskrachten werkzaam, maar wel vrijwilligers van allerlei rangen en standen, leeftijden en levensvisies.

Artikel 2
A: Er is een expositiecommissie aangesteld die zorg draagt voor het inrichten van tweedimensionaal werk in het Aanloophuis. De exposities zijn te allen tijde ondersteunend aan de doelstellingen onder artikel 1.
B: De doelstellingen van de expostiecommissie, hierna te noemen “de commissie”, zijn:
– Het aankleden van de ruimte;
– Publiciteit voor het Aanloophuis;
– Publiciteit voor de exposanten.
C: De daaruit voortvloeiende aandacht leidt wellicht tot verkoop, in ieder geval tot meer naamsbekendheid.

Artikel 3
Na een gesprek met de commissie m.b.t. de werkstukken zal, na een positieve beslissing, een expositie-overeenkomst in 2-voud worden toegezonden, waarvan gevraagd wordt 1 exemplaar ondertekend terug te zenden aan de contactpersoon, vermeld op bijgaande expositiebevestiging.

Artikel 4
De commissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, met redenen omkleed, werkstukken te weigeren.

Artikel 5
Werkstukken die opgehangen dienen te worden, moeten ingelijst zijn en voorzien van degelijke ophangmogelijkheden.

Artikel 6
De commissie zal de werkstukken op een plaats in het gebouw exposeren die zij het meest geschikt acht. De leden van de commissie richten, in overleg met de exposant (en), mede de expositie in.

Artikel 7
De commissie zal met al haar beschikbare middelen zorg dragen voor uw werkstukken gedurende de expositie.

Artikel 8
Het gebruik van de ruimte is kosteloos.

Artikel 9
Verkoop aan derden geschiedt zonder tussenkomst van de commissie. Er wordt een percentage van de opbrengst gevraagd. De exposant kan vrijblijvend een gift geven voor het Aanloophuis.

Artikel 10
Wanneer een officiële opening gewenst wordt, zal dit, in overleg, buiten de openingstijden van het Aanloophuis geschieden.

Artikel 11
Wanneer een expositie wordt geopend in aanwezigheid van genodigden, zijn het doen van inkopen en kosten, verbonden aan de feestelijkheden, voor rekening van de exposant.

Artikel 12
De exposant dient zelf zorg te dragen voor uitnodigingen van de expositie wanneer er een officiële opening plaats vindt.

Artikel 13
De commissie draagt zorg voor de persberichten in de plaatselijke nieuwsbladen enz. Exposant levert hiervoor geschikte foto’s aan.
Tevens dient de commissie, uiterlijk twee weken van te voren, in het bezit te komen van een beschrijving (C.V.) die kan dienen als persbericht.

Artikel 14
De tentoongestelde werken van de exposant zijn verzekerd tegen diefstal, brand, waterschade en vernieling, voor de tijdsduur waarop de werken in het Aanloophuis aanwezig zijn. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van f 100,–. In verband hiermee dient de exposant ruim van te voren een lijst te overhandigen met de gegevens en prijzen van de te exposeren werken.

Artikel 15
Het inrichten van de expositie geschiedt bij voorkeur op een maandagmorgen, in ieder geval buiten de openingstijden van het Aanloophuis en zal gedurende 6 weken tentoongesteld zijn.

Artikel 16
Het terughalen van het werk vindt in principe plaats op de zevende maandagmorgen, gerekend vanaf de inrichtingsdatum. Zonodig kan de exposant in overleg met de commissie, eventueel een andere tijd afspreken.

Artikel 17
De commissie behoudt zich het recht voor om, indien gewenst, geëxposeerde werken van u te fotograferen en/of te filmen voor promotionele doeleinden.

Artikel 18
Zonder toestemming van personen, die op dat moment het Aanloophuis vertegenwoordigen, is het niet toegestaan op enigerlei wijze een beeltenis vast te leggen van de aanwezige werkstukken.

Expositie ruimte Groene Luiken

oosthavenkade 8, vlaardingen